Huishoudelijk reglement

Voor het laatst vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 16 november 2020.

Klik hier om  het huishoudelijk reglement te downloaden.

 

Artikel 1. 

Alle eerder uitgegeven Huishoudelijke Reglementen worden door dit Reglement vervangen.

Artikel 2. 

Lid van Uitvaartverzorging Blijham kunnen zijn, zowel gezinshoofden als zelfstandige personen.

Voor het verkrijgen van het lidmaatschap moet men zich aanmelden bij het bestuur, dat over toelating beslist, onder voorwaarden volgens dit reglement. 

Artikel 3.

Een gezinslidmaatschap geldt voor een gezin met ongehuwde kinderen tot en met het jaar waarin deze de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Eén ouder met een kind onder de 18 jaar  blijft gezinslid!

Ongehuwde personen ouder dan 18 jaar dienen zich te melden als “zelfstandig persoonslid”.

Gehuwde en/of zelfstandige personen met een eigen inkomen, jonger dan 18 jaar worden niet meer tot het gezin gerekend en moeten zelfstandig lid worden.

Personen die jonger zijn dan 18 jaar en een kind hebben moeten gezinslid worden. Uitwonende studerende kinderen blijven meeverzekerd tot en met het jaar waarin zij 18 jaar worden. Namen en geboortedatums van meeverzekerde kinderen moeten worden doorgegeven aan de administratie. 

Artikel 4. 

1.     Personen tot 35 jaar kunnen als lid van Uitvaartverzorging Blijham worden toegelaten na betaling van de in de jaarvergadering vastgestelde contributie, zonder betaling van extra inleggeld.

2.     Personen van 35 tot 50 jaar moeten als inleg zoveel keer de jaarlijkse contributie betalen als men ouder is dan 35 jaar.

3.     Personen boven 50 jaar kunnen de door het bestuur vastgestelde kostprijs van een uitvaart of crematieals deposito storten, waarna bij overlijden dit bedrag met de dan geldende kostprijs wordt verrekend.

4.     De contributie kan per jaar, per half jaar of per kwartaal voldaan worden. Opzeggen van het lidmaatschap moet voor 1 december schriftelijk bij de administratie binnen zijn, opzeggingen die na 1 december binnenkomen, moeten nog een half jaar contributie betalen. Vanaf 1 januari 2019 kan ook met automatische incasso betaald worden.

5.     Leden die, na meerdere herinneringen, voor 1 december van het lopende jaar nog geen enkele termijn van de contributie hebben voldaan, worden als lid geschrapt. Daarvan worden ze op de hoogte gesteld via een aangetekende brief.

6.     Leden die levenslang lid zijn van Uitvaartverzorging Blijham betalen na hun 100-ste verjaardag geen contributie meer.

7.     Begrafenisleden die willen overstappen naar de crematieverzekering moeten vanaf 35 jaar een door het bestuur bepaald inkoopbedrag per jaar betalen.

8.     Bij opzegging van het lidmaatschap wordt er geen contributie terugbetaald.

9.     Het lidmaatschap moet schriftelijk worden opgezegd per brief of per mail bij de ledenadministratie, of bij een van de bestuursleden.

Het lidmaatschap van Uitvaartverzorging Blijham geeft de leden in natura recht op de volgende diensten van de vereniging.

a)    Bij begrafenissen:

a.     Aanname, regeling en uitvoering van de uitvaart.

b.     Laatste verzorging van de overledene door personeel van de uitvaartvereniging, inclusief onregelmatigheidstoeslagen.

c.     Alle administratieve werkzaamheden van de vereniging.

d.     Een standaard uitvaartkist.

e.     Vijftig standaard rouwbrieven.

f.      Condoleanceregister met inleg.

g.     Noodzakelijke in rekening gebrachte mortuariakosten door ziekenhuizen en/of verzorgingshuizen.

h.     Vrij gebruik  van een koelbaar (thuis of in onze aula), opbaarruimte en condoleancezaal in ‘’onze aula’’,Plantsoenweg 2, 9697PL Blijham, met zoals gewenst, de gehele dagen vrij bezoekrecht. Sleutel is beschikbaar.

i.      Bij meerdere opbaringen is bezoek alleen mogelijk in overleg met de beheerder of uitvaartleider.

j.      Voor eventuele opbaring thuis wordt een koelbaar of bedkoeling gratis ter beschikking gesteld. Toezicht thuis wordt in rekening gebracht. Indien opbaring in onze aula, houden wij hierop toezicht voor u ‘s morgens voor 10.30 uur.

k.     Vervoer van plaats van overlijden door onze uitvaartleider naar huis of aula binnen de Nederlandse grenzen.

l.      Grafrechten en zo nodig reserveren van een tweede graf voor een partner op onze  begraafplaats aan het Oosteinde te Blijham. Grafrechten gelden voor onbepaalde tijd, zolang de bovenbouw in redelijke staat is. In de grond wordt een graf nooit geruimd.

m.   Graf delven en dichten, grafhek met naambord.

n.     Klokluiden op verzoek.

o.     Uitvaart met zwarte rouwauto en 1 volgauto.

p.     Voor de gewenste muziek op CD in “onze” aula moet men zelf zorgen dragen.

q.     Het is verplicht een gedenkteken met naam e.d. op het graf te plaatsen en het monument af te bakenen. Dit gedenkteken moet binnen een jaar na de teraardebestelling gereed zijn. Lukt dit niet dan moet men contact opnemen met onze vereniging.

b)    Bij crematies:

a. t/m k. Hetzelfde als bij begrafenis.

l.      Uitvaart met zwarte rouwauto en 1 volgauto naar crematorium Winschoten. Verschil in reiskosten door de uitvaartleider en chauffeur naar andere of duurdere crematoria worden verrekend.

m.   Pacemaker verwijderen.

n.     Zo nodig gratis beschikbaarstelling van een plaats voor maximaal twee urnen op het urnenveld van de begraafplaats in Blijham. Plaatsing van urnen moet in een afgesloten kelder plaatsvinden.

o.     Basiscrematiekosten in Winschoten, andere of duurdere crematoria worden verrekend.

Let op:

-        Wanneer van een andere begraafplaats dan Oosteinde te Blijham gebruik wordt gemaakt, zijn de kosten daarvan voor eigen rekening.

-       Dragers bij begrafenissen worden niet meer vergoed.

-       Bij crematies worden alleen de verbrandingskosten vergoed in Winschoten.

-       Bijdrage voor het onderhoud van de begraafplaats worden door het bestuur bepaald.

-       Voor eigen rekening zijn duurdere kisten en andere kaarten dan de standaard, bedankkaarten, postzegels, verzamelenvelop, advertenties in de kranten, bloemstukken.

-       Grafhekken mogen na 6 weken verwijderd worden, wanneer deze nodig zijn voor een andere uitvaart.

-       Bomen of struiken met overhangende takken mogen niet hoger worden dan een halve meter.

-       Nabestaanden worden geacht om het graf en de grafstukken in goede staat te houden.

-       Kerststukjes worden na 1 maart verwijderd.

-       Bij het verplaatsen van een urnengraf naar een andere plaats op het urnenveld vervalt die plaats aan de vereniging. Tevens moeten er opnieuw graf- en onderhoudskosten worden betaald.

-       Tegen kostprijs vindt urnoverbrenging en/of bijplaatsing en asverstrooiing plaats door Uitvaartverzorging Eefting.

-       Er kan tegen kostprijs een naambordje op de gedenksteen bij het verstrooiveld worden besteld via onze vereniging.

Artikel 5. 

Niet in het pakket zittende leveringen en/of diensten worden in rekening van de nabestaanden gebracht. 

Artikel 6. 

Indien van de diensten van Uitvaartverzorging Blijham minder gebruik gemaakt wordt, dan in voornoemde bepalingen is voorzien, wordt het verschil achteraf niet verrekend. 

Artikel 7. 

Personen, die geen lid zijn van Uitvaartverzorging Blijham, kunnen van haar diensten gebruik maken. Van de kostprijs van de verschillende diensten wordt door het bestuur een overzicht gemaakt, die jaarlijks wordt aangepast aan de dan geldende kosten. Niet-leden kunnen ook gebruik maken van de aula, kerkhof, urnenveld en asverstrooiveld tegen een door het bestuur vastgestelde vergoeding.

Wanneer een niet-lid begraven wil worden en ook wil reserveren voor een partner dan moet er ook gelijk betaald worden voor het gereserveerde gedeelte.

Dit houdt in bij begraven: kosten voor 2 graven en 1 keer onderhoudsbijdrage.

Voor een urnengraf geldt kosten voor 1 urnengraf en 1 keer onderhoudsbijdrage.

Wordt een urn in een bestaand graf geplaatst dan betaalt men voor deze plaatsing 1 keer een onderhoudsbijdrage.

Wordt de gereserveerde plek niet gebruikt dan kan hij overgaan naar de kinderen. Wensen die de plek ook niet te gebruiken, dan vervalt de gereserveerde plek terug aan de vereniging. Er wordt nimmer geld teruggegeven. 

Artikel 8. 

Indien een uitvaart buiten Blijham wordt gewenst, zullen eventuele meerkosten in rekening worden gebracht.  Indien meer dan één begrafenis of crematie op dezelfde dag moet worden uitgevoerd, stelt de uitvaartleider in overleg de tijdstippen vast. 

Artikel 9. 

Leden die gebruik maken van een andere vereniging, krijgen beperkt de kosten vergoed van een uitvaart in Blijham of een crematie in Winschoten. Deze vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur. 

Artikel 10. 

Sterfgevallen melden bij de uitvaartleider van onze vereniging. 

Artikel 11. 

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, alsmede bij verschil van uitleg daarvan beslist het bestuur. Op deze beslissing is beroep mogelijk op de ledenvergadering, die dan beslist.